اگر بخواهیم به شکلی ساده و ابتدایی استارت‌آپ را تعریف کنیم: استارت‌آپ به شرکت‌های نوپایی گفته می‌شود که با یک ایده‌ی ساده و اولیه شروع می‌کنند و به سرعت رشد می‌یابند و به درآمد می‌رسند. مراحل مختلف راه اندازی یک استارت آپ از ابتدا به صورت قدم به قدم در عکس زیر نمایش داده شده است.

اگر بخواهیم به شکلی ساده و ابتدایی استارت‌آپ را تعریف کنیم: استارت‌آپ به شرکت‌های نوپایی گفته می‌شود که با یک ایده‌ی ساده و اولیه شروع می‌کنند و به سرعت رشد می‌یابند و به درآمد می‌رسند. مراحل مختلف راه اندازی یک استارت آپ از ابتدا به صورت قدم به قدم در عکس زیر نمایش داده شده است.

اگر بخواهیم به شکلی ساده و ابتدایی استارت‌آپ را تعریف کنیم: استارت‌آپ به شرکت‌های نوپایی گفته می‌شود که با یک ایده‌ی ساده و اولیه شروع می‌کنند و به سرعت رشد می‌یابند و به درآمد می‌رسند. مراحل مختلف راه اندازی یک استارت آپ از ابتدا به صورت قدم به قدم در عکس زیر نمایش داده شده است.

Start-Startup